Tòa Nhà Thịnh Việt

Khách hàng: Công ty TNHH Đầu tư 80 NTM
Quy mô: 03 tầng hầm, 20 tầng nổi
Dịch vụ: Quản lý dự án & giám sát thi công
Địa điểm: Quận 03, TP HCM