The River Thủ Thiêm

Khách hàng: Công ty Cổ phần Tài chính và Phát triển Bất động sản R.C (REFICO)
Quy mô: 04 tháp (03 tháp cao 18 tầng và 01 tháp cao 5 tầng), GFA: 90.000 m2
Dịch vụ: Quản lý & Giám sát thi công
Địa điểm:TP Thủ Đức, TP HCM