Khách Sạn Holiday Inn

Khách hàng: Công ty Cổ phần Điện lực Việt Nam
Quy mô: 02 hầm, 41 tầng, diện tích sàn 62.000m2
Dịch vụ: Quản lý dự án, quản lý thi công
Địa điểm: TP Đà Nẵng