Khách Sạn Post

Khách hàng: Công ty Cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang
Quy mô: 24 tầng, 287 phòng khách sạn, diện tích sàn 25,748.47 m2
Dịch vụ: Quản lý dự án, quản lý thi công và quản lý đấu thầu
Địa điểm: TP Nha Trang